Algemene voorwaarden behorende bij Jacobs Galerie

TOEPASSELIJKHEID:

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op offertes en overeenkomsten met betrekking tot de verkoop, levering en verhuur van goederen van Galerie Jacobs (hierna: de Galeriehouder).

 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien en voor zover zij door de Galeriehouder schriftelijk met de Koper/Huurder zijn overeengekomen. Indien alsdan de algemene voorwaarden van de Koper/Huurder aan de orde komen, komen de Galeriehouder en de Koper/Huurder overeen dat de onderhavige voorwaarden primair de voorwaarden van de Koper/Huurder uitsluiten en subsidiair dat de onderhavige voorwaarden de overige voorwaarden van de overeenkomst aanvullen en bij strijd met andere voorwaarden, voorrang hebben.

 3. Door het accepteren van het aanbod, het doen van bestellingen en het geven van opdrachten, doet de Koper/Huurder afstand van zijn algemene of andere voorwaarden en erkent hij de voorwaarden van de Galeriehouder.

AANBIEDINGEN:

 1. Alle aanbiedingen van de Galeriehouder zijn vrijblijvend en kunnen door de Koper/Huurder niet als bindend worden beschouwd, voor zover daarbij schriftelijk niet anders is bepaald.

OVEREENKOMST:           

 1. Een overeenkomst tussen de Galeriehouder en de Koper/Huurder (waaronder in deze voorwaarden tevens is begrepen: aspirant Kopers/Huurders) wordt geacht te zijn tot stand gekomen indien deze als zodanig door de Galeriehouder wordt geachte de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 2. Elke overeenkomst van koop en verkoop wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Koper/Huurder op grond van de door de Galeriehouder in te winnen inlichtingen naar het oordeel van de Galeriehouder voldoende kredietwaardig blijkt te zijn.

 3. De Koper/Huurder is verplicht om op eerste aanvraag van de zijde van de Galeriehouder zekerheid te verstrekken en te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, in elke door de Galeriehouder gewenste vorm.

 4. Indien Koper/Huurder hieraan geen gevolg geeft, wordt al hetgeen de Koper/Huurder aan de Galeriehouder verschuldigd is onmiddellijk en in zijn geheel, terwijl de Galeriehouder alsdan ontslagen zal zijn van zijn verplichtingen jegens de Koper/Huurder uit hoofde van de lopende overeenkomst. Zulks geldt onverminderd het recht van de Galeriehouder op schadevergoeding.

LEVERING:

 1. De Galeriehouder zal de werken leveren zoals aangegeven op de opdrachtbevestiging, voor zover door de Galeriehouder is ontvangen hetgeen volgens overeenkomst voor de levering van de werken dient te geschieden.

 2. Bij overschrijding van het in de opdrachtbevestiging of overeenkomst vermelde tijdstip heeft de Galeriehouder recht op een naleveringstijd van dertig (30) dagen. Deze naleveringstijd gaat in op de dag van ontvangst van een aangetekend verstuurde sommatie van de Koper/Huurder aan de Galeriehouder, doch niet eerder dan daags na afloop van de overeengekomen leveringstermijn. De naleveringstijd kan telkens met dertig (30) dagen worden verlengd indien er sprake is van overmacht zijdens de Galeriehouder.

RISICO- EN EIGENDOMSOVERDRACHT:

 1. De door de Galeriehouder in opdracht van de Koper/Huurder te leveren werken komen vanaf het moment van levering voor risico van de Koper/Huurder.

 2. Verzending van door de Galeriehouder te leveren goederen, geschiedt steeds voor risico van de Galeriehouder, tenzij verzending geschiedt voor rekening en in opdracht van de Koper/Huurder.

 3. Ongeacht de krachtens voorgaande artikelen geldende risicoverdeling gaat eigendom van de werken eerst op de Koper over, wanneer deze volledig aan zijn betalingsverplichtingen jegens de Galeriehouder heeft voldaan, uit hoofde van welke overeenkomst dan ook, daaronder begrepen de betaling van rente en kosten zoals nader in deze voorwaarden bepaald. De Koper wordt geacht de goederen voor de Galeriehouder te houden tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden.

 4. Bij verhuur blijft het eigendom steeds bij de Galeriehouder. Indien de Huurder besluit het kunstwerk te kopen, dan zal de Galeriehouder 50% van de ontvangen huurvergoeding in mindering brengen op de verkoopprijs van het kunstwerk. Het eigendom van het kunstwerk gaat eerst op de Huurder die Koper wordt, over, wanneer deze volledig aan zijn betalingsverplichtingen jegens de Galeriehouder heeft voldaan, uit hoofde van welke overeenkomst dan ook daaronder begrepen de betaling van rente en kosten zoals nader in deze voorwaarden bepaald. De Huurder die Koper wordt, wordt geacht de goederen voor de Galeriehouder te houden tot de volledige  betaling heeft plaatsgevonden.

 5. Voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden, is de Koper of de Huurder die Koper wordt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Galeriehouder, niet bevoegd de werken geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of de eigendom daarvan, op grond van welke titel ook ver te dragen. Bij overtreding van deze bepaling is de Koper een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd ter grootte van de overeengekomen koopsom.

 6. Het is de Huurder niet toegestaan de werken geheel of gedeeltelijk te verpanden of de eigendom daarvan, op grond van welke titel ook, over te dragen. Bij overtreding van deze bepaling is de Koper een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd ter grootte van de overeengekomen koopsom vermeerderd met 25%.

VERHUUR VAN KUNSTWERKEN:

 1. De Huurder dient zorgvuldig met de kunstwerken om te gaan tijdens de verhuurperiode. De kunstwerken mogen niet in de directe omgeving van een warmtebron of vochtige plaats worden geplaatst en dienen zoveel mogelijk te worden beschermd tegen direct zonlicht, alsmede via een deugdelijk ophangsysteem te worden bevestigd.

 2. Het is verboden de kunstwerken te (doen) reproduceren, elders ten toon te stellen of aan derden in huur c.q. bruikleen te geven.

 3. De Huurder is verplicht bij beschadiging, vermissing of het verloren gaan van kunstwerken de Galeriehouder hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Het is niet toegestaan om reparaties zelf uit te voeren dan wel uit te laten voeren. De Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het werk ontstaan in de periode aanvangende op het moment dat de Huurder het werk in ontvangst heeft genomen en eindigend op het moment dat het werk is opgehaald voor retourzending.

 4. Drie (3) weken voor de afloop van de verhuurperiode ontvangt de Huurder bericht van de Galeriehouder met instructies voor het retourneren van het kunstwerk. Indien de Huurder aan het einde van de Uitleenperiode het kunstwerk niet kan retourneren (bijvoorbeeld door vakantie) dient bij minimaal twee (2) weken voor de aanvang van de periode van verhinderd zijn contact op te nemen met de Galeriehouder. Indien de Huurder het werk niet tijd retourneert, zal de Galeriehouder het werk als gekocht beschouwen en is Galeriehouder gerechtigd tot het vorderen van de volledige waarde van het werk, zoals aangegeven op de orderbevestiging.

 5. Voordat het kunstwerk geretourneerd wordt, dient de Huurder te controleren of dit nog in goede staat is. Als dit niet het geval is, dient te Huurder contact op te nemen met de Galeriehouder. De Huurder dient de werken adequaat te verpakken voor het vervoer naar de Galeriehouder en draagt hiervoor de volledige verantwoordelijkheid. De Huurder dient de werken adequaat te verpakken, kwalitatief tenminste gelijk aan de manier waarop het kunstwerk was verpakt toen het werd aangeleverd. Voor vragen omtrent de verpakking dient de Huurder contact op te nemen met de Galeriehouder.

SPAARREGELING:

 1. Indien de Huurder heeft gekozen voor een huursysteem waarbij een gedeelte van de huurprijs als kooptegoed kan worden opgebouwd, kan dit kooptegoed worden aangewend bij de aankoop van een of meer kunstwerken uit de collectie van de Galeriehouder, zulks naar keuze van de Huurder. Met het kooptegoed kan dus ook een ander werk worden gekocht dan het gehuurde werk. Het kooptegoed (of een restant daarvan) kan niet in contanten worden uitgekeerd. Het kooptegoed kan uitsluitend worden aangewend voor een aankoop, indien er geen achterstand in betaling bestaat. Een (1) dag na het einde van de huurperiode kan een eventueel kooptegoed nog gedurende een jaar worden besteed. Daarna komt het kooptegoed te vervallen, zonder dat op enige wijze restitutie aan de Koper/Huurder plaatsvindt.

INTELLECTUELE EN INDUSTRIELE EIGENDOMSRECHTEN:

 1. De Koper/Huurder dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door de Galeriehouder geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 2. De Galeriehouder garandeert niet dat de aan de Koper/Huurder geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door de Galeriehouder geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

OVERMACHT:

 1. Onder overmacht wordt, onder andere, verstaan: elke van de wil van de Galeriehouder onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert. Onder overmacht dient in ieder geval te worden begrepen, oorlog, mobilisatie, onlusten, rampen, bedrijfsstoringen, een storing in de energie- of materiaalaanvoer,  transport vertraging, een staking en het niet tijdig leveren door leveranciers.

 2. Indien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd, is de Galeriehouder gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst tenzij te vorderen dat de overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat de Koper/Huurder uit dien hoofde enig recht op vergoeding van schade, kosten of interesten kan doen gelden, met vergoeding aan de Galeriehouder van door hem gemaakte kosten.

BETALING:

 1. Betalingen door Koper dienen te geschieden binnen dertig (30) na factuurdatum, netto factuurbedrag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. De Huurder zal aan de Galeriehouder een huurvergoeding verschuldigd zijn van 9% exclusief BTW van de verkooprijs van het gehuurde kunstwerk per drie (3) maanden, 15% exclusief BTW van de verkoopprijs van het gehuurde kunstwerk per zes (6) maanden en 20% exclusief BTW van de verkooprijs van het gehuurde kunstwerk per twaalf (12) maanden. De Galeriehouder incasseert per drie maanden het bedrag zoals door de Huurder akkoord bevonden door middel van ondertekening van de hier bijgevoegde machtiging.

 3. Reclames over ontvangen facturen moeten binnen acht (8) dagen na datum van verzending of afgifte, schriftelijk aan de Galeriehouder kenbaar worden gemaakt bij gebreke waarvan de betreffende factuur beschouwd wordt onvoorwaardelijk te zijn goedgekeurd.

 4. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden. Alleen die betalingen zijn geldig die op de door de Galeriehouder aangegeven wijze zijn verricht.

 5. De Koper/Huurder zal in verzuim zijn door het enkele verstrijken van een termijn van dertig (30) dagen na factuurdatum of vanaf datum dat incasso middels de machtiging, door ontoereikend saldo, of anderszins, onmogelijk blijkt.

 6. Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft de Galeriehouder het recht om de Koper/Huurder een rente van 2% per maand over het factuurbedrag in rekening te brengen vanaf de dertigste (30e) dag na de factuurdatum, waarbij een gedeelte van een maand berekend wordt als een (1) volle maand.

 7. In geval van verzuim van tijdige betaling, evenals in geval van staking van betaling, op Koper de schuldsaneringsregeling wordt toegepast, verlening van surseance van betaling of in geval van faillissement of liquidatie van de zaken van Koper/Huurder, is deze verplicht op eerste aanvraag van de Galeriehouder de nog door hem gehouden onbetaalde dan wel gedeeltelijk onbetaalde werken of verhuurde werken, aan deze ter hand te stellen.

 8. De Galeriehouder behoudt zich het recht voor, om alvorens tot (verdere) leveringen van werken over te gaan, betaling te vorderen van het reeds geleverde, als ook om vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen dan wel de werken onder rembours te leveren.

 9. Indien de Koper/Huurder jegens de Galeriehouder enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, is de Galeriehouder, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, gerechtigd de werken terug te nemen, en zal de overeenkomst ontbonden zijn onverminderd het recht op schadevergoeding.

 10. Betalingen mogen niet worden uitgesteld wegens aanspraken; van welke aard dan ook van de Koper/Huurder op de Galeriehouder.

 11. Betalingsregelingen, afwijkend van het in dit artikel geregelde, zijn slechts mogelijk met voorafgaande, schriftelijke toestemming van de zijde van de Galeriehouder.

 12. Wanneer een Huurder van een kunstwerk van adres wijzigt, zal de Huurder dit zo spoedig mogelijk doch binnen vijf (5) dagen na verplaatsing van het kunstwerk de Galeriehouder berichten, onder gelijktijdige opgave van het nieuwe adres.

 13. De Galeriehouder is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de Koper/Verhuurder gebruik te maken van derden.

BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN:

 1. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten tot invordering van het door de koper verschuldigde en niet tijd betaalde, komen voor rekening van de Koper/Huurder. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

GESCHILLEN:

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de overeenkomst waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, zullen ter berechting  worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter van de plaats van vestiging  van de Galeriehouder. Een geschil is aanwezig indien een der partijen zulks in een aangetekende brief aan de wederpartij kenbaar is gemaakt.